ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A fuhu.hu honlapot a fuhu.hu domain név tulajdonosa, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

A tájékoztatóban szereplő alapfogalmak meghatározását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmező rendelkezései tartalmazzák.

Adatkezelési alapelvek

Adatok megszerzésére, kezelésére, tárolására kizárólag meghatározott célból, tisztességes eljárás keretében, jogszabályoknak megfelelő módon kerülhet sor. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával kezel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok valódiságát és helyességét semmilyen módon nem ellenőrzi, azokért kizárólag a Felhasználó felel.

Az Adatkezelő különleges (nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre vonatkozó, valamint bűnügyi) személyes adatokat semmilyen módon és formában nem gyűjt, nem tárol, és nem kezel.

Az adatkezelő biztosítja az általa kezelt és tárolt adatok biztonságát, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokat jogosulatlan személy ne ismerhesse meg, ne kezelhesse, ne módosíthassa, és ne törölhesse. Az Adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő és a megbízásából eljáró Adatfeldolgozók érintett alkalmazottai ismerhetik meg.

Az Adatkezelő által kiküldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságoknak történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a fuhu.hu honlapról linkeken keresztül elérhető más honlapok tartalmáért, adatkezeléséért, adatvédelméért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az így elérhető más honlap tartalma, működése jogsértő, az Adatkezelő a linket azonnal eltávolítja saját honlapjáról.

Az Adatkezelő a jogosult írásbeli megkeresésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és tevékenységükről, illetve az esetleges adattovábbítás esetén annak címzettjéről, jogalapjáról és céljáról. A tájékoztatás az Adatkezelő nevére és székhelyére címzett levélben kérhető. Amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen azonosítható, Adatkezelő a megkeresésre legkésőbb a kézbesítéstől számított 30 napon belül írásbeli választ ad.

A Felhasználó az Adatkezelő nevére és székhelyére címzett, a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat és a Felhasználó postai címét tartalmazó levélben bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak módosítását, törlését vagy zárolását. Amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen azonosítható, az Adatkezelő a Felhasználó kérését a kézhezvételt követően azonnal teljesíti és a Felhasználó adatait módosítja, vagy az adatkezelést megszünteti, vagy a Felhasználó adatait zárolja és annak teljesítéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A honlap használata során gyűjtött egyéb információk (cookie policy)

A cookie („süti”) egy olyan fájl, illetve adatcsomag, amely akkor kerülhet a felhasználó számítógépére, mobiltelefonjára, tabletjére vagy a böngészésre használt más eszközére, amikor a felhasználó egy weboldalt látogat meg.

Az adott weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó böngészésre használt eszközéről, illetve azokon „sütiket” vagy más hasonló programokat helyezhet el. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a honlapra történő belépéskor és kilépéskor a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózza.

A „sütik” vagy más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A honlap működtetése során külső szolgáltatók igénybevételével az Adatkezelő is használ „süti”-ket.

A „sütik” alkalmazásával az Adatkezelő által gyűjtött adatok, információk felhasználásának céljai:

  • a honlap használatával kapcsolatos felhasználói szokások megismerése,
  • személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése,
  • statisztikakészítés,
  • az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
  • a felhasználók jogainak védelme.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a honlapon célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása és felhasználási célok érvényesülése szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

A „sütik” önmagukban nem tudják a felhasználót személy szerint azonosítani. Az Adatkezelő ezen, automatikusan rögzített adatokat egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kapcsolja össze, ilyen módon gyűjtött adatok alapján a felhasználó nem azonosítható.

A Felhasználó az internetböngészőjének beállításaiban részben vagy egészben letilthatja, illetve korlátozhatja a „sütik” alkalmazását, illetve az eszközén lévő „sütiket” törölni tudja eszközeiről. A Felhasználó a „sütik” alkalmazásának letiltásával, illetve korlátozásával elfogadja, hogy a „sütik” nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

A honlapon az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni, amelyre az Adatkezelőnek semmiféle ráhatása sincs, és ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállal. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használhatnak.

Jogérvényesítés és a tájékoztató módosítása

A Felhasználó az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panaszával, jogorvoslati kérelmével, jogérvényesítési igényével az Adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), valamint bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót – a felhasználók honlapon történő egyidejű tájékoztatásával – egyoldalúan, bármikor módosítsa.